เอกสารการขายรถทั่วไป

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อซื้อขายรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน

กรณีที่ 1. มีเล่มทะเบียนของรถยนต์ และไม่ต้องผ่อนกับไฟแนนซ์แล้ว

  • เล่มทะเบียนของรถตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ จำนวน 3 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ จำนวน 3 ชุด
  • เอกสารหลักฐานเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีเจ้าของรถมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ)

กรณีที่ 2. รถยังอยู่ในระหว่างผ่อนไฟแนนซ์

  • สำเนาทะเบียนรถ
  • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารหลักฐานเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีเจ้าของรถมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ)
  • หนังสือคู่สัญญาไฟแนนซ์
Scroll to Top